Geoplin plinovodi – izvedba plinovoda M1/1

Investitor: Geoplin plinovodi d.o.o.
Ime objekta: Izvedba plinovoda M1/1 na odseku Ceršak – Kidričevo
Vrsta instalacij: Prenosni plinovod

Opis projekta

Izvedena je bila izgradnja plinovoda M1/1 na odseku Ceršak –
Kidričevo. Plinovod je bil izveden

vzporedno z obstoječim plinovodom
DN 500 M1 na odseku od Mejne merilno regulacijske postaje (MMRP)
Ceršak do kompresorske postaje Kidričevo.

V sklopu izgradnje plinovoda je bila izvedena predelava in dograditev
MMRP Ceršak, izgradnja blok ventilov Vukovski dol, Zrkovci in
Miklavž, ter izveden most čez kanal HE Zlatoličje.
V okviru izvedbe plinovoda je bila naša naloga dobava vsega
potrebnega materiala za izgradnjo plinovoda in blok ventilov, ter
koordinacija strojnomontažnih del z gradbenimi deli. Po končanih
delih pa še zaplinjanje in spuščanje v pogon izvedenega plinovoda. Za
vsa omenjena dela je bila angažirana ekipa inženirjev in tehnikov, ki
je zagotavljala nemoten potek in kvalitetno izvedbo del.

Na vrhuncu intenzivnosti del je bilo na plinovodu angažiranih čez 150
monterjev in atestiranih varilcev usposobljenih za tovrstna dela.

Podatki o plinovodu:

● dolžina plinovoda: 38.685 m
● delovni tlak: 70 bar
● dimenzija plinovodne cevi: 813 x 12,5 mm, 813 x 16,0 mm
● uporabljene cevi: SAWL in SAWH po SIST EN 10208-2,
tovarniško zaščitene s PE oz.PP izolacijo
● uporabljeni materiali: L485 MB