IMP Žito Kozina

Soproizvodnja energije – SPTE

Soproivodnja oz. kogeneracija (slo kratica SPTE) je proces pretvorbe kemične energije shranjene v gorivu, v električno in koristno toplotno energijo na najbolj učinkovit način. Namen soproizvodnega procesa pa je proizvodnja in raba energije v neposredni bližini in s tem zmanjševanje izgub pri prenosu energije v primerjavi z velikimi, konvencionalnimi, termo elektrarnami. Na tak način rabe energije dobimo visoke celokupne izkoristke sistema in posledično manjšo rabo primarne energije do 40%.

Za pretvorbo energenta v električno in toplotno energijo je na voljo več tehnologij. Srce soproizvodne naprave je najpogosteje električni generator, ki ga poganja mehanska energija motorja z notranjim ali zunanjim zgorevanjem, parni motor in turbino. Pri tej pretvorbi energenta pa se sprošča tudi velika količina toplotne energije, ki pa jo je potrebno preko vgrajenih toplotnih izmenjevalcev izmenjati, distribuirati ali shraniti in na koncu učinkovito uporabiti za ogrevanje prostorov, procesno toploto, pripravo tople sanitarne vode in ne nazadnje pripravo hladu (t.i. trigeneracija). Možna je tudi priprava pare.

Soproizvodni proces je ekonomični način generiranja toplotne in električne energije in ima manjši ogljični odtis na okolje, kot ločeni procesi. Učinkovitost soproizvodnega procesa je do 90% (95% s kondenzacijsko enoto) in nam zato dolgoročno omogoča zmanjševati stroške za energijo. Soproizvodnja tudi povečuje zanesljivost oskrbe električne energije in zagotavlja toploto po nižji ceni.

KOMU JE NAMENJENA?

V prvi vrsti je namenjena vsem, ki imajo dovolj visoko pasovno rabo toplotne energije. Vsem, ki razmišljajo o zamenjavi ali nadgradnji obstoječega ogrevalnega sistema, Vsem tistim, ki si želijo dolgoročno zmanjševati stroške za energijo, morda povečati vrednost nepremičnine ali samo povečati ekološko ozaveščenost in želijo biti napredni in jasno vidni.

Do sedaj so se SPTE naprave izkazale za zelo učinkovite v domovih za starejše občane, hotelih, penzionih, bazenski kompleksih, bolnišnicah, zdraviliščih, vojašnicah, zaporih, trgovskih centrih, letališčih, industriji, šolah, vrtcih, dijaških domovih,…

TEHNOLOGIJE V NAŠI PONUDBI

OBRATOVALNE LASTNOSTI

Navadno se SPTE naprava vključi glede na potrebo po toplotni energiji in ne glede na potrebo po električni energiji, s takšnim načinom obratovanja dosegamo najvišje izkoristke. V soproizvodnem procesu je električna energija stranski proizvod. Za doseganje najvišjih izkoristkov je zaželeno, da SPTE naprava obratujejo čim več časa in z čim manj prekinitvami oz. zagoni. Na letni ravni je zaželeno in ekonomsko opravičeno, če SPTE naprava obratuje vsaj 3.500 ur/leto. Največje prihranke pa dosegamo, kadar imamo SPTE napravo tako dimenzionirano, da se tudi v največji meri sočasno rabi proizvedena električna energija in pri tem ne nastajajo viški. Zato je zelo pomembna izbira optimalne moči SPTE naprave.

FLEKSIBILNOST ENERGETSKIH TEHNOLOGIJ SPTE

V našem prodajnem programu imamo širok nabor SPTE naprav vseh velikostnih razredov in tehnologij. Poleg tega so nekatere naše naprave prirejene za delovanje na nečiste in nevsakdanje plinske mešanice.

 • Z našimi napravami lahko učinkovitejše poganjate absorpcijske hladilne agregate za proizvodnjo hladu (t.i. trigeneracija), saj lahko naše naprave obratujejo na višjih delovnih temperaturah (95/80⁰C), kot primerljive (90/70⁰C).
 • Naše SPTE naprave omogočajo modularno obratovanje glede na določene porabnike električne energije v objektu (npr. črpalke, računalnike, proizvodne linije,…) in ne na potrebo po toploti. Naprave imajo možnost tudi t.i. otočnega obratovanja v primeru izpada električne energije. V takšnih primerih je potrebna nadgradnja SPTE naprave z hladilniki za prisilno hlajenje.
 • Velja za individualno naročilo SPTE naprave proizvajalca Sokratherm.

SPTE IN NJENE KORISTI (obratovalne, okoljske, finančne)

OBRATOVALNE: povečuje zanesljivost oskrbe s toplotno in električno energijo, razbremenjuje obremenitve in zmanjšuje konice v električnem omrežju. Kot razpršeni vir električne energije pripomore k stabilnosti električnega omrežja in zmanjšuje izgube na prenosu toplotne in električne energije. Možnost vključitve v t.i. pametna omrežja. Možnost izrabe toplotne energije za proizvodnjo hladu s pomočjo absorpcijskega ali adsorpcijskega hladilnega agregata. SPTE naprava lahko začne obratovati in proizvajati koristno energijo v nekaj sekundah v primerjavi s konvencionalnimi elektrarnami.

OKOLJSKE: zmanjšuje rabo primarne energije do 30% in posledično znižuje emisije CO2, NOx ter prašnih delcev. Zniževanjem rabe primarne energije pa se odraža tudi v prihrankih na državnem nivoju.

FINANČNE: visoko učinkovita SPTE naprava dolgoročno zmanjšuje stroške za energijo in zmanjšuje riziko pri nihanju cen energentov za določeno obdobje. Zmanjšuje trgovinski in elektro energetski primanjkljaj države. Pravilno dimenzionirana SPTE naprava se s pomočjo obratovalne podpore povrne v ekonomsko zanimivi dobi, poleg tega lahko tudi poveča vrednost nepremičnine. S soproizvodnjo se doseže tudi manjšo porabo energije na enoto družbenega proizvoda!

GORIVO:

 • zemeljski plin
 • utekočinjen zemeljski plin (UZP)
 • utekočinjen naftni plin (UNP)
 • odlagališčni plin, bio plin in plin iz blata čistilnih naprav odpadnih voda*
 • lesna biomasa – lesni plin*

*na posebno zahtevo

EKONOMIKA

Naložba v pravilno izbrano tehnologijo, pravilno dimenzionirano SPTE napravo glede na energetske potrebe uporabnika, profesionalno inštalirana ter ustrezno servisirana SPTE naprava se lahko povrne v ekonomsko zanimivi dobi in dolgoročno omogoča uporabniku nižje stroške za energijo.

SPTE IN NJENA PRIHODNOST:

Tako Slovenija kot EU se bo še do nadaljnjega soočala s pomanjkanjem električne energije na trgu, še posebno v zimskem obdobju in ob ponovnem okrevanju gospodarstva. Posledično povečano povpraševanje po električni energiji pa se bo odražalo v povišanju cen za energijo. V naslednjih 20-ih letih naj bi z razpršeno proizvodnjo električne energije, kamor sodijo tudi SPTE naprave, poskušali vsaj delno ublažiti manko električne energije in stabilizirati elektroenergetski sistem. SPTE naprave bodo delovale razpršeno in tako zmanjševale izgube na prenosu energije, distribucijskim podjetjem pa zniževala investicijske stroške v povečevanje prenosnih kapacitet. Ustrezno visoke obratovalne podpore, pa bi morale biti dovolj spodbujajoče za investitorje v takšne tehnologije. Znotraj EU se do leta 2030 obeta 12% rast prodaje mikro in malih SPTE naprav.

NAŠA DEJAVNOST:

Našim strankam nudimo izdelavo SPTE projekta na ključ.

 • Energetski pregled objekta
 • Izdelava študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo z energijo
 • Svetovanje pri izbiri tehnologije in določitvi ustrezne velikosti
 • Izdelava idejnih in PZI projektov (lastni projektivni biro)
 • Pridobitev vseh ustreznih dokumentov za koriščenje obratovalne podpore
 • Dobava in umestitev SPTE naprave
 • Izvedba strojnih in elektro inštalacij
 • Zagon in sinhronizacija SPTE naprave z obstoječimi sistemi
 • Vzpostavitev daljinskega nadzora in vključitev SPTE naprave v energetski monitoring
 • Vzdrževanje in servisiranje skozi celoten življenjski cikel naprave
 • Vzpostavitev energetskega monitoringa
 • Financiranje

NOVOST NA SLOVENSKEM TRGU – podjetje IMP Promont postavlja SPTE postrojenja s pogonskim gorivom – utekočinjeni zemeljski plin oz. kratica UZP (Več o UZP…). Takšna postrojenja so namenjena objektom z veliko pasovno rabo toplotne energije, pa na tem področju ni plinovoda z zemeljskega plinom, ELKO in UNP pa sta cenovno in ekološko manj sprejemljiva energenta.