Zakonodajni okviri

V letu 2010 je v Sloveniji zaživela nova podporna shema za soproizvodnjo z visokim izkoristkom z jasnim ciljem povečanja števila implementiranih SPTE naprav v industriji in storitvenem sektorju. Glede na direktivo 2004/8/ES o spodbujanju soproizvodnje, ki temelji na rabi koristne toplote, na notranjem trgu z energijo in o spremembi Direktive 92/42/EGS. Samo soproizvodnja z visokim izkoristkom je opravičena do obratovalne podpore v skladu z Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Ur. I. RS, št. 37/2009). Država Slovenija je tudi dolžna obveščati o uspešnosti izvajanja direktive, potencialu, predvsem pa je dolžna odpravljati birokratske in administrativne ovire pri implementaciji SPTE naprav. Vse SPTE naprave iz naše ponudbe ustrezajo in izpolnjujejo zahtevane celokupne izkoristke, prav tako emisije kar pomeni, da so opravičene do obratovalne podpore.

SPTE IN NJENA PRIHODNOST:

Tako Slovenija kot EU se bo še do nadaljnjega soočala s pomanjkanjem električne energije na trgu, še posebno v zimskem obdobju in ob ponovnem okrevanju gospodarstva. Posledično povečano povpraševanje po električni energiji pa se bo odražalo v povišanju cen za energijo. V naslednjih 20-ih letih naj bi z razpršeno proizvodnjo električne energije, kamor sodijo tudi SPTE naprave, poskušali vsaj delno ublažiti manko električne energije in stabilizirati elektroenergetski sistem. SPTE naprave bodo delovale razpršeno in tako zmanjševale izgube na prenosu energije, distribucijskim podjetjem pa zniževala investicijske stroške v povečevanje prenosnih kapacitet. Ustrezno visoke obratovalne podpore, pa bi morale biti dovolj spodbujajoče za investitorje v takšne tehnologije. Znotraj EU se do leta 2030 obeta 12% rast prodaje mikro in malih SPTE naprav.

Več na to temo si lahko preberete na:
Borzen: http://www.borzen.si
Javna agencija za energijo: http://www.agen-rs.si